โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ถึง 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *