โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเมืองสาตร พร้อมด้วย พันตำรวจโท ทัตตวีย์ ด่านพิทักษ์ตระกูล รองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง และ พันตำรวจโท วีรภัทร คำลาพิช สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน (MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และกิจกรรมห้องเรียนสีขาวระหว่าง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย โรงเรียนพุทธิโศภน โรงเรียนวัดเมืองสาตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ กับ สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *