โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *