โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แจ้งข้อมูลการดำเนินงานต่าง ๆ และการบริหารจัดการของทางโรงเรียนให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2566 แนวทางการปฏิบัติของนักเรียน ทั้งนี้ผู้ปกครอง พบปะครูที่ปรึกษา และรับผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *