โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดอบรมหลักสูตร เทคโนโลยี และ AI เพื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ให้กับครู และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting และในโอกาสนี้นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *