โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย ผู้บริหารคณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอขอบคุณท่านรองสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ และ ท่าน ศน.ดร.อุทัย ปัญญาโกญ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบาย Quick Policy ความปลอดภัย และโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เและแนะนำแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *