โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยนำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุมวิพากษ์การจัดทำคู่มือนักเรียนเลื่อนชั้นฉบับโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เพื่อเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลนักเรียนที่มีอายุเกินเกณฑ์และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้สมบูรณ์ต่อไป ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศท์ชำนาญการพิเศษ , นายสราวุธ ชัยยอง. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครูที่ให้ความสนใจร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคู่มือในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *