กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ตำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 2 พรรค ผลคะแนน เบอร์ 1 พรรค BKN ยุคใหม่พัฒนา จำนวน 141 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58.75% เบอร์ 2 พรรค ภะคะวะโต จำนวน 63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 26.25% สรุปผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้เป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ เด็กชาย พลมนัส อุดสม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 2